14 април 2012

Възкресението е призив към теб!

Време за четене:

Възкресението на Исус
Авторите на четирите евангелия не просто описват Христовото възкресение. И четиримата по различен начин показват, че пряко следствие от тази история е призив на Христос към теб.

За по-ясно разбиране на това към какво ни призовава историята за Възкресението на Христос, стилът тук няма да е описателен, а преди всичко във вид на таблици. От тях ясно проличава как и в четирите евангелия, независимо, че разглеждат историята за Възкресението по различен начин, призивът към нас е абсолютно един и същ.

1. Призивът според Марко


Историята за Възкресението е описана в Марко 16. За да я разгледаме по-добре, ще си послужим с тази таблица:


/Ако предпочитате, може първо да видите целия текст за Възкресението в Марко 16./
Узнаване за Възкресението
Бог поръчва на учениците: “Идете и кажете”
Резултат
“Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия... видяха, че камъкът беше отвален. (ст. 1, 4) “...Видяха... юноша... облечен в дълга бяла дреха” (ст. 5)
"...Той възкръсна! Няма Го тук; ето мястото, където Го положиха.Но идете, кажете на учениците Му и на Петър..." (ст. 6-7)
“...На никого нищо не казаха, защото се бояха.” (ст. 8)
“Исус се яви първо на Мария Магдалена” (ст. 9)
“Тя отиде и извести на тези, които Го бяха придружавали...” (ст. 10)
“...Не повярваха.” (ст. 11)
“След това Исус се яви в друг образ на двама от тях” (ст. 12)
“И те отидоха и известиха на другите” (ст. 13).
“...Но и на тях не повярваха.” (ст. 13)
“После се яви на самите единадесет ученика” (ст. 14)
“И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.” (ст. 15-16)
“А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха.” (ст. 20)

В това евангелие цялата история около Възкресението показва едно и също нещо:

"...Той възкръсна! ...Идете, кажете...” (ст. 6-7)

Вестта за празния гроб според Марко явно задължава всички повярвали да отидат и да разкажат за това на други. Мисията на апостолите тук е представена почти само като разгласяване на благата вест за възкръсналия Христос. Дори първите три групи ученици, които научиха за Възкресението, не можаха да убедят и самите апостоли да им повярват. Но накрая на помощ на благата вест идват Божието съдействие и знаменията.


2. Призивът според Матей


При Матей виждаме почти същата пряка зависимост между вестта за възкресението и незабавното й известяване на други. Единственият друг детайл, който е добавен, е разказът за изфабрикуваната от фарисеите история  за това, че учениците на Исус са откраднали тялото Му. Нека видим същата таблица за Матей 28.

/Ако предпочитате, може първо да видите целия текст за Възкресението в Матей 28./
Узнаване за Възкресението
Бог поръчва на учениците: “Идете и кажете”
Резултат
“А ангелът проговори на жените: “Няма Го тук, защото възкръсна” (ст. 5, 6)
Идете бързо да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите. (ст. 6-7)
“И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост и се завтекоха да известят на учениците Му.” (ст. 8)
“И, ето, Исус ги срещна” (ст. 9)
“Тогава Исус им каза: Не бойте се. Идете и кажете на братята Ми да идат в Галилея и там ще Ме видят.” (ст. 10)
“А единадесетте ученици отидоха в Галилея, на хълма, където Исус им беше посочил. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.” (ст. 16-17)
“Тогава Исус се приближи към тях и заговори” (ст. 18)
“...Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. И така, идете и създавайте ученици измежду всички народи, и ги кръщавайте в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. (ст. 18-20)
(не е описан резултатът в самото евангелие)

           
Матей накрая внася важен аспект в мисията. Тя не е само “Идете и кажете” но и “създавайте ученици”. Ето защо не можем да си позволим само да разпространяваме благата вест за Възкресението, смятайки, че изпълняваме поръчението на Христос. Създаването на ученици явно включва и “кръщавайте (ги) в името на Отца и Сина, и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал.” Това изисква дълъг и продължителен процес.


3. Призивът според Лука


За разлика от Марко и Матей, Лука като че ли не разглежда историята за Възкресението изцяло през призива “идете и кажете”. Но това е само на пръв поглед. Основното, което виждаме през цялата история на Възкресението, описана в  Лука 24, е че то е изпълнение на пророчествата в Писанието, както и на думите, които Исус е казвал по-рано на учениците си. Нека ги разгледаме:/Ако предпочитате, може първо да видите целия текст за Възкресението в Лука 24./
Възкресението е изпълнение на обещаното от Христос
Възкресението е изпълнение на обещаното от пророците
“двама мъже с ослепително облекло” казват на жените:
“Няма Го тук, но възкръсна. Спомнете си какво ви говореше, когато беше още в Галилея, като казваше, че Човешкият Син трябва да бъде предаден на грешни човеци, да бъде разпънат и на третия ден да възкръсне.” (ст. 6-7)
Исус и двамата ученици, по пътя за Емаус:
“И като почна от Моисей и от всички пророци, им тълкуваше писаното за Него във всичките Писания.” (ст. 27)
Исус и двамата ученици, по пътя за Емаус:
“И Той им каза: О, неразумни и мудни по сърце, да вярвате във всичко, което са говорили пророците!” (ст. 25)
Двамата ученици:
“И разискваха помежду си: Не гореше ли в нас сърцето ни, когато ни говореше по пътя и когато ни тълкуваше Писанията?” (ст. 32)
На апостолите:
“Исус им каза: Тези са думите, които ви говорих, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, което е писано за Мене в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите. (ст. 44)”
“Тогава им отвори ума, за да разберат Писанията.” (ст. 45)
“И им каза: Така е писано, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи, като се започне от Йерусалим.” (ст.46-47)
“Вие сте свидетели за това. И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.” (ст. 48-49)


От една страна, несъмнено цел на Лука е да покаже истинността на разказа си - Исус отговаря напълно на пророчествата за Месията в Писанията, а и се е случило точно както Самият Той вече е казал, че ще стане. Но след като вече Исус е пред учениците възкръснал, разяснил им е как се е изпълнило относно смъртта и възкресението му “всичко, което е писано … в Мойсеевия закон, в пророците и в псалмите” (ст. 44-45), пророчествата се оказва, че включват още две неща, пряко свързани с възкресението. Първото е, което и Марко и Матей са направили като моментално следствие от възкресението - “идете и кажете”. Точните думи са:

“Че Христос трябва да пострада и да възкръсне..., и че трябва да се проповядва в Негово име покаяние и прощение на греховете между всички народи... Вие сте свидетели на това.” (ст. 46-48)

Прякото следствие от Възкресението отново е същият призив и това е ясно заявено от Лука. Да си свидетел на Възкресението, те задължава да го проповядваш.

Следва обаче важно продължение:

“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Моя Отец; а вие стойте в града Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре.” (ст. 48-49)

Евангелието от Лука е единственото евангелие, в което историята не приключва с края на самото евангелие. Лука продължава своята история съвсем свързано в книгата “Деяния”. От проповедта на Петър в деня на Петдесятница става напълно ясно какво е било това, което е обещал Отец:

“И след това
ще излея Духа Си на всяка твар;
и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
старците ви ще виждат сънища,
юношите ви ще виждат видения;
също и на слугите и на слугините
ще изливам Духа Си в онези дни...
И всеки, който призове името Господне,
ще се избави" (Йоил 2:28-32)

Оказва се, че в това евангелие призивът, който е пряко следствие от Възкресението, не само, че не е на втори план, но даже е допълнително разяснен. Тук имаме не само призив, но е посочен и начинът, по който да се изпълни мисията - със “сила отгоре”, която е обещана от Отец. В края на Евангелието от Марко тази Сила е загатната, като са изброени знамения, които ще придружават повярвалите (Марко 16: 17-18, 20). Но в Лука има важно уточнение. Апостолите дори трябваше да не изпълняват този призив, докато не получат необходимата Сила.

Книгата Деяния е не само продължение на историята, но и приложение на последвалия от Възкресението призив. От Деяния се вижда ясно, че не само учениците, които видяха с очите си възкресението са получили този призив, но и всички, които са повярвали в това. За това, обаче, ще ни каже повече Апостол Йоан.


4. Призивът според Йоан


Основното, на което набляга Йоан в историята си за Възкресението - Йоан 20, не е самото възвестяване, на което сме призовани, както правят Марко и Матей, нито че са се изпълнили Писанията. Но то може да бъде описано с начина, по който самият Йоан преживява срещата с празния гроб:

Видя и повярва

Тези две неща - виждането на Възкресението и вярата в него, са прокарани многократно през историята:/Ако предпочитате, може първо да видите целия текст за Възкресението в Йоан 20./

Видя
Повярва
Мария Магдалена видя, че “камъкът е отвален от гроба” (ст. 1)
Йоан “видя плащаниците положени, но не влезе вътре” (ст. 5)
Петър “видя плащаниците” (ст. 6)
Йоан влезе в гроба “и видя и повярва” (ст. 8)
Мария Магдалина “видя двама ангели в бели дрехи, седнали там, където беше лежало тялото на Исус” (ст. 12)
Мария Магдалина “се обърна и видя Исус, че стои, но не позна, че беше Той.” (ст. 14)
“Мария Магдалена дойде и извести на учениците, че е видяла Господа” (ст. 18)
И учениците се зарадваха, като видяха Господа. (ст. 20)
Другите ученици казаха на Тома: “Видяхме Господа” (ст. 25)
Тома: “А той им отвърна: Ако не видя на ръцете Му раните, няма
да повярвам” (ст. 25)
Исус казва на Тома: “Виж ръцете ми… И не бъди невярващ, а вярващ.” (ст. 27)
“Исус му каза: Понеже Ме видя, Тома, ти повярва” (ст. 29)
“блажени онези, които, без да видят са повярвали” (ст. 29)
“А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син” (ст. 31)
“и като вярвате, да имате живот в Неговото име.” (ст. 31)
Йоан изгражда разказа си за Възкресението по сходен на Лука начин. И той използва подход, чрез който да убеди читателите си, че Възкресението наистина се е случило. За разлика от Лука, това не са толкова изпълненията на Писанието (макар и това да е споменато в ст. 9), а представянето на различни хора, които са видели по един или друг начин това, че Христос е възкръснал. Измежду тези хора, обаче е и самият автор на историята и това гарантира, че поне той не се е подал на някаква заблуда. Видял е с очите си празния гроб. И е повярвал.


Какво се случва тук с призива “идете и кажете” ли?
“А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха събрани учениците, беше заключена поради страх от юдеите, Исус дойде, застана на средата и им каза: Мир вам! И като изрече това, им показа ръцете и ребрата Си. И учениците се зарадваха, като видяха Господа. И Исус пак им каза: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.” (ст. 19-21)

Връзката между възкресение и призив е отново налична и неразлъчна. В първия момент, в който всичките единадесет апостола стават свидетели на Възкресението, Христос им заявява, че ги изпраща в света.


Веднага след това, че Исус ги изпраща, следват думите:


И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух. (ст. 22)

Ето, че както в Евангелието от Лука, я има и темата за Духа веднага след призива. Това отново несъмнено показва начина за постигане на този призив. Но основното послание, както при Лука, е в края на историята за Възкресението:

А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. (ст. 31)

Виждането на празния гроб е ключовият момент във вярата на Йоан. Но както се вижда от градацията в историята, Йоан показва, че важно е не дали си видял, а дали си повярвал. Поради това и сам Исус упреква Тома за неверието му до момента, в който не видя Христос.

Основното послание от историята за Възкресение в това евангелие е да повярваме в това, че Исус е Помазаникът (Христос), че е Божият Син и че е Възкръснал. И ако вярваме, това ни дава “живот в неговото име”.

Ти може би не си виждал Христос. Но според Йоан, ако вярваш, че той е Помазаникът - идващият Цар, че е Божият Син, за тебе се отнасят в пълна сила казаните думи от Христос:
“Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.”  (Ст. 21) Това не е призив към виделите Възкресението, а към повярвалите, че Христос е възкръснал!

Макар и накратко, Йоан е обяснил малко повече защо всъщност ни изпраща. Защо е толкова важно да занесем тази вест до всеки. Краят на историята за Възкресението е всъщност препратка към нещо, което Йоан е заявил много настоятелно по-рано в евангелието си:


И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. (Йоан 3:14-16)
А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. (ст. 31)


Божето желание е за всеки един да не погине, но да има вечен живот. Затова е изпратил и пожертвал Сина Си в света. От любов! И след като Бог изпраща нас, както е изпратил Христос (ст.21)...

Призвани сме не просто да кажем нещо, но да обикнем, както Бог обикна света. Да обикнем, както сме били обикнати от Него. Най-големият начин да изразим любовта си към погиващите, е като им помогнем да повярват, за да имат живот.


Матей, Марко, Лука и Йоан са в абсолютно единодушие - Христовото възкресение е призив към нас: “Идете и кажете!” Всичко около описаното от Марко за Възкресението е свързано с този призив. Матей уточнява, че това не значи само да вървим и да казваме нещо, но да създаваме Христови ученици. Лука ни подчертава, че за да имаме успех в това, нужна ни е силата от Святия Дух. Йоан ни уверява, че този призив към нас е нашият отклик на Божията любов и преди всичко е призив да възлюбим. Изпратени сме от Христос, за да имат вечен живот тези, които ще повярват чрез нас.
(Ако намирате статията за полезна, споделете я с приятели!)

Още подобни статии:
[e-mail%255B2%255D.gif]
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ
(Можете да се отписвате!)

ИЗТОЧНИЦИ: