"Клеветят" и "хулят" в 1 Петър 3:16

Време за четене:

Съветът на Петър е:

Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви клеветят, да се посрамят онези, които хулят добрия ви живот в Христос. (1 Петър 3:16).

За разбирането на този стих, от значение са две думи в старогръцкия текст, отразяващи вид зло говорене: καταλαλέω (каталалео“ - говоря зло за, злословя, ругая, клеветя) и ἐπηρεάζω (епереадзо - обиждам, огорчавам, заплашвам).[1]

Думата καταλαλέω се среща 5 пъти в Новия Завет (Яков 4:11, 1 Петър 2:12 и 1 Петър 3:16), два от които в това послание. Значението й е „злословя” (Яков 4:11) и „клеветя” (в 1 Петър 2:12, 3:16). Нейни производни думи са: κατάλαλος (1 път в Новия Завет – Римляни 1:30)[2] и καταλαλιά (зло говорене, злословене, клевета, очерняне[3]) – два пъти[4] в Новия завет. Глаголът ἐπηρεάζω се среща в Новия Завет два пъти[5], както и още веднъж в някои от гръцките текстове. Произхожда от съществителното ἐπήρεια – злобно оскърбление. Тази дума не се среща в Новия Завет.[6]
За значението на καταλαλέω помага това, че съществителното κατάλαλος в Римляни 1:30 е изброено и поставено точно до ψιθυριστάς (доносници, клеветници, клюкари)[7]. Думите не би трябвало да са използвани със синонимни значения. В този случай, κατάλαλος би трябвало да значи „клеветник“. Друг подобен случай е 2 Коринтяни 12:20, където думата καταλαλιά (клевета) е също изброена и поставена точно до ψιθυρισμός (шептене, доносничество[8], прен. клевета[9]). Тук би трябвало ψιθυρισμός да е със значение „клюка“[10], а καταλαλιά – клевета. В 1 Петър 3:16 имаме две думи със сходни значения:  καταλαλέω и ἐπηρεάζω. За καταλαλέω излиза почти сигурно от употребите на производните й, че преводът трябва да е „клеветник“. Тогава, за ἐπηρεάζω има две възможности: 1) използвано е като синоним: „във всичко, в което ви клеветят, да се посрамят онези, които клеветят добрия ви живот в Христос”; 2) използвано е като „хуля“: във всичко, в което ви клеветят, да се посрамят онези, които хулят добрия ви живот в Христос”. Клевети се човекът, а животът може по-скоро да бъде хулен. Извод: Най-вероятното значение на καταλαλέω е „клеветя“, а на ἐπηρεάζω„хуля“.

Има две неща, които са твоят естествен отговор срещу клеветите и хулите: добрият живот в Христос и произлизащата от това чиста съвест.-----------------------------------------

[1] Речникът на Стронгс дава значенията „обиждам, отнасям се неправилно, безпокоя” - 1 Peter 3:16. (n.d.). Retrieved from Bible Hub, website: http://biblehub.com/text/1_peter/3-16.htm, а старогръцко-българският речник - отнасям се насилнически или надменно, огорчавам, обиждам, малтретирам, наранявам, повреждам; заплашвам - Старогръцко-български речник, „ἐπηρεάζω“
[2] 2635. katalaleó. (n.d.). Retrieved from Bible Hub, website: http://biblehub.com/greek/2635.htm
[3] Strongs Concordance. 2636. katalalia. (n.d.). Retrieved from Bible Hub, website: http://biblehub.com/greek/2636.htm
[4] 2 Коринтяни 12:20 и 1 Петър 2:1
[5] 1908. epéreazó. (n.d.). Retrieved from Bible Hub, website: http://biblehub.com/greek/1908.htm
[6] Matthew 5:44. (n.d.). Retrieved from Bible Hub, website: http://biblehub.com/text/matthew/5-44.htm
[7] Strong's Concordance. 5588. psithuristés. (n.d.). Retrieved from Hub, website: http://biblehub.com/greek/5588.htm
[8] Strong's Concordance. 5587. psithurismos. (n.d.). Retrieved from Bible Hub, website: http://biblehub.com/greek/5587.htm
[9] Старогръцко-български речник, „ψιθυρισμός“
[10] Както го превеждат повечето български преводи