09 ноември 2017

Kак да отговаряме на словесни нападки заради вярата ни

Време за четене:

Как да отговаряме на обиди, заплахи, обвинения и клевети заради вярата в Христос.


Библейският текст в 1 Петър 3:9-17 може да даде правилната посока.
В България отношението към вярващите е често отрицателно. Не сме в обстановка на гонение, каквото е имало по време на комунизма. Но често се случва вярващият да страда от зло говорене поради това, че е християнин. Едно от най-често срещаните места, където това явление се проявява, е училищата. Ето защо много вярващи ученици предпочитат да крият християнския си начин на живот. Поради възрастта си те са склонни да се стремят да бъдат като връстниците си и затова им е трудно да устоят на обществения натиск.

Подобен проблем имат и доста хора с колегите в работата си, макар че обикновено е по-лесно за работника да смени работното си място, отколкото за ученика – училището. Вероятно най-силно изпитват социалния натиск от хули, подигравки и клевети вярващите от някои малцинствени общности в страната ни. В доста такива общности клюките са основен начин на общуване, а понятия като личен живот почти не съществуват. В случаите, когато малцинствата са мюсюлмански, вярващите нерядко са обект на заплахи и тормоз. Налага се да защитават вярата си в Христос от различни обвинения. Дори и извън случаи като описаните, вярващият в България се сблъсква с това да е обект на подигравки, хули, заплашвания, обвинения и други видове зло говорене, именно заради вярата. Ето защо е важно да знае как да реагира. Библейският текст в 1 Петър 3:9-17 може да даде правилната посока.
9 Не връщайте зло за зло или хула за хула, а, напротив, благославяйте; понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.
10 Защото:

„Който желае да обича живота

и да види добри дни,

нека пази езика си от зло

и устните си от измами;

11 нека се отклонява от зло и да върши добро;

нека търси мир и да се стреми към него.“

12 Защото очите на Господа са върху праведните

и ушите Му – към тяхната молитва;

но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“

13 И кой ще ви стори зло, ако сте последователи на доброто?

14 Но даже ако страдате за правдата, блажени сте; а „от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте“.

15 А почитайте със сърцата си Христос като Господ, като бъдете винаги готови на защита (но с кротост и страхопочитание) пред всеки, който иска от вас обяснение за вашата надежда.

16 Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви клеветят, да се посрамят онези, които хулят добрия ви живот в Христос.

17 Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло.[1]
Авторът на посланието се самоопределя като Петър и няма достатъчни основания да се пренебрегне това.[2] Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния са посочени като местата, където живеят християните, получатели на писмото. Намирали са се в Мала Азия, днешна Турция.[3] Целта на посланието е да насърчи вярващите в църквите, до които е изпратено, да продължат да живеят свято, въпреки страданията, на които са подложени. Описаните страдания не би следвало да се разбират като гонение от държавната власт, а са най-вече поради отрицателно отношение на местните хора.[4] Изразява се основно в различни видове словесни действия спрямо вярващите – от обиди и клевети, до заплахи и обвинения. В разглеждания библейски текст вярващите биват съветвани как да отговорят на този вид нападки. 

Пасажът е поставен след напътствия, които са дадени на съпрузи, за да бъдат спечелени непокорните на словото. В предния стих – 1 Петър 3:8, следват  няколко препоръки за изграждане на характера, които са със същата цел. В този пасаж пряката цел е да се предотврати погрешно отвръщане на злото говорене, но и да се насърчи споделянето на християнската надежда, дори при силно враждебно отношение – отправяне на обвинения (включително съдебни). След разглеждания текст е изтъкнато, че Самият Христос е бил убит, за да ни отведе при Бога (3:18). Вижда се общата линия – да се спазва поведение, което може да спечели невярващите за благовестието и непокорните на Словото. За постигането на тази цел овладяването на езика е ключово, понеже чрез него се разгласява благата вест.

1. ОТГОВОР НА ХУЛИ ЗАРАДИ ВЯРАТА


✚ Как да не отвръщаме

„Не връщайте зло за зло или хула за хула“ (3:9).
Какво е хула? Думата се употребява сравнително слабо днес, за това е добре да бъде обяснена. Според тълковния речник тя значи: лоша дума, нападка, злословие, клевета.[5] Един от библейските преводи основателно превежда думата по по-разбираем начин – "обида". Тази част от стиха е преведен така:
Не отвръщайте на лошото с лошо, нито на обидата с обида... (3:9, Новият Завет: съвременен превод).
 Изводът е прост:
Дори чуждото злословене да те изкушава да отвърнеш по същия начин, нужно е да се въздържиш!

✚ Как да отвръщаме


„…А, напротив, благославяйте“ (3:9).

Този стих напомня за думите на Исус в Матей 5:39,45:
„Не се противете на злия човек... Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят…“
и в Лука 6:27-28:

„...Обичайте неприятелите си, правете добро на тези, които ви мразят, благославяйте тези, които ви проклинат, молете се за тези, които ви правят пакост.“

Още по-пълна връзка се вижда в три от посланията на Павел:

„Внимавайте никой да не връща на никого зло за зло, а винаги търсете доброто един на друг и на всички” (1 Солунци 5:15); 
„Когато ни подиграват, ние ги благославяме, гонят ли ни – търпим, хулят ли ни – отнасяме се кротко“ (1 Коринтяни 4:12б-13а);
„На никого не връщайте зло за зло“ (Римляни 12:17а)
и стих 14 в същата глава:
„Благославяйте онези, които ви гонят, благославяйте и не кълнете.“
Новозаветното послание тук е ясно:
Не е достатъчно само да не отговориш на злото със зло! Бог желае да обичаш враговете си и в конкретния случай това значи да ги благославяш. Това е начинът да отговориш с добро на хулата, обидата, подигравката и други подобни видове зло говорене.

✚ Причини

„…Понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.“ (3:9б)

Към това е призовал по-рано Исус (Матей 5:39,45, Лука 6:27-28, цитирани по-горе). Обяснението „за да наследите благословение“ съответства по смисъл на разяснението в Матей 5:45: 
„за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата“.
За да подкрепи твърдението си, Петър се обръща към Псалм 34:12-13, като използва текста от гръцкия превод Септуагинта.[6]
„Който желае да обича живота

и да види добри дни,

нека пази езика си от зло

и устните си от измами;

нека се отклонява от зло и да върши добро;

нека търси мир и да се стреми към него.“

Защото очите на Господа са върху праведните

и ушите Му – към тяхната молитва;

но лицето на Господа е против онези, които вършат зло.“
Този псалм използва древния поетичен похват, наречен паралелизъм. В поетичен вид, тук е изразено следното: който иска да види добри дни, да пази езика си от зло, да върши добро, да търси мир, защото Бог гледа и слуша праведните, а е против тези, които вършат зло. Петър, подобно на псалмиста, дава конкретен пример за зло – зли думи (хули). Конкретното приложение на този цитат е да наблегне още веднъж – поетично – на необходимостта вярващите да пазят езика си от зло говорене, като отново са посочени причини за това. 


2. ОТГОВОР НА ЗАПЛАХИ ЗАРАДИ ВЯРАТА


Основният ни отговор при заплахи заради вярата се определя от какво ще се убоим.


✚ От какво да не се боим


„…А от тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте“ (3:14б).

Следващата част изяснява това.

✚ От какво да се боим


Горният стих (3:14б) е цитат от Исая 8:12:
„Не наричайте съюз всичко, което този народ нарича съюз, и не се бойте от това, от което те се боят, нито се плашете.“
Посланието в текста на пророческата книга е човек да се бои от Бога, а не от хората. Подобна идея присъства и в Йеремия 1:8:
„Да не се боиш от тях, защото Аз съм с тебе, за да те избавям, казва Господ.“
Същият съвет е поместен тук, като стихът продължава в 15а:
„А почитайте със сърцата си Христос като Господ“.
Ето защо, тази част би трябвало да се разбира повече като край на 14б, а не на 15а. Свързана по този начин, мисълта ще гласи:

„…От тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте“, а почитайте със сърцата си Христос като Господ…

При това свързване, мисълта следва идеята на Исая 8, която Петър цитира. Тя е продължена по следния начин:
Господа на Силите – Него осветете,
от Него се страхувайте и от Него треперете.
(Исая 8:13)
Призивът е вярващите да почитат Христос като свой Господар и поради това е нужно да се боят от Него, а не от „тяхното заплашване”.[7] Съветът на Петър е нещо, което той отдавна живее. Скоро след като се излива Духът над апостолите, той и Йоан са заплашвани от членовете на синедриона. Отвръщат им, че е редно да се покорят на Бога, а не на тях (Деяния 4:13-20,29).

✚ Причини

„И кой ще ви стори зло, ако сте последователи на доброто? Но даже ако страдате за правдата, блажени сте“ (3:13-14).
В случая причината е посочена преди наредбата. Тук реторичният въпрос на Петър има за цел да наблегне на нещо конкретно – че когато човек се стреми да върши добро, ще има по-малко хора, които да желаят да му отвръщат със зло. Написано е без да се дава уточнение защо вярващите са блажени, ако страдат за правдата. Твърдението е доразвито от автора в 1 Петър 4:14: 
„…Защото Духът на славата и на Бога почива на вас“.
Причина за това блаженство е посочена и в думите на Исус: 
„...Защото е тяхно небесното царство [на гонените заради правдата]… радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гониха пророците, които бяха преди вас.“ (Матей 5:10,12)
Видът гонение, за който Исус говори в този момент е същият – словесни нападки:
„…Когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради Мене.“ (Матей 5:11)
Когато някой те заплашва заради вярата ти, не бива да се боиш от него, а вместо това, действията ти нека са водени от страхопочитанието към Христос. Самият Той е заявил, че на небесата те очаква голяма награда. Петър пък уверява, че дори да пострадаш, Божият Дух е с теб!


3. ОТГОВОР НА ОБВИНЕНИЯ ЗАРАДИ ВЯРАТА


Когато биват отправени обвинения към вярващия, особено в съдебен смисъл, най-същественият вид отвръщане е защитата на вярващия.

✚ Как да се защитаваме

„Като бъдете винаги готови на защита“ (3:15б)
Повечето български преводи използват тук думата „отговор“. Това е неточен превод, който подвежда читателя за значението. Използваната гръцка дума апология“ означава защита от обвинения, най-вече в съдебен смисъл. Неправилно е този текст да се разбира като готовност за отговори на добронамерени въпроси относно християнството! Защитата изглежда е спрямо такива хора, които заплашват вярващите, че ще им сторят зло (3:13-14). Напълно е възможно, предвид тази употреба на думата, получателите на посланието да са разбирали този съвет относно защита в съд.

Готовността за защита изразява същото, за което Исус е предупредил по-рано:
„И когато ви заведат в синагогите и пред началствата и властите, не се безпокойте как или какво ще говорите [използвана е същата дума, т.е. „говорите в своя защита“[8] ], или какво ще кажете. (Лука 12:11).
Добавката в 1 Петър 3:16, която e налична в някои от гръцките текстове: „с кротост и страхопочитание“, дава указание с какво отношение да се защитаваме.[9] Надеждата, за която вярващите може да се наложи да отговарят пред обвинителите си, е изяснена още в началото на посланието:
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който според голямата Си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. (1 Петър1:3-5)


✚ Как да не се защитаваме


В този случай пасажът подсказва отговора.

Ако те обвиняват заради вярата, не отговаряй с каквато и да е проява на зло отношение и чувство за превъзходство пред обвинителите!

✚ Причини


Пряката причина е:
„…А почитайте със сърцата си Христос като Господ” (3:15а)
Когато го правим, с основание можем да очакваме обещаното от Него:
„…Святият Дух ще ви научи в същия час какво трябва да кажете“ (Лука 12:12).
Същата ситуация е представена и още веднъж в това евангелие, по леко различен начин:
„И така, решете в сърцата си да не обмисляте предварително какво да отговаряте [в своя защита], защото Аз ще ви дам така мъдро да отговорите, че всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат“ (Лука 21:14-15).
Както беше посочено в началото, пряката цел на текста в 1 Петър 3:9:17 е така да отвръщат християните на злото говорене – с кротост и страхопочитание, че да не възпрепятстват благовестието.

Дори когато те обвиняват заради вярата, включително в съд, това е повод да отвориш врата за благата вест, а не да я затвориш.4. ОТГОВОР НА КЛЕВЕТИ ЗАРАДИ ВЯРАТА


Отговорът на този вид нападки е в нашето принципно отношение и начина ни на живот.


✚ Какво да правим


Съветът на Петър е:
„Имайте чиста съвест, така че във всичко, в което ви клеветят, да се посрамят онези, които хулят добрия ви живот в Христос.“ (1 Петър 3:16).
За разбирането на този стих, от значение са две думи в старогръцкия текст, отразяващи вид зло говорене: καταλαλέω (каталалео“ - говоря зло за, злословя, ругая, клеветя) и ἐπηρεάζω (епереадзо - обиждам, огорчавам, заплашвам).[10] В този случай най-вероятното значение на καταλαλέω е „клеветя“, а на ἐπηρεάζω  – „хуля“.[11]

Има две неща, които са твоят естествен отговор срещу клеветите и хулите: добрият живот в Христос и произлизащата от това чиста съвест.

✚ Какво да не правим


Като обобщение на пасажа, но и пряко на горния съвет в стих 16, Петър заключава:

„Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло.“ (3:17)
Божията воля за живота ни би могла да включва преминаване през страдания. Тук конкретно става дума за това вярващият да е обект на клевети. Важното в случая е действително нашият живот да показва, че казаното за нас е погрешно, а не да страдаме поради това, че се говорят верни за нас неща, в следствие от неправеден живот.

✚ Причини


В 3:16 Петър дава най-добрия възможен съвет за това как да се предпазим от зло говорене като клюки и клевети – добрият живот в Христос, който води до чиста съвест. Подобна идея е изразена и в Тит 2:7-8:
Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност, здраво и безукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.
Разликата в нюансите между изразеното в двете послания идва най-вече от това, че съветът на Павел не е към вярващите в църквата, а към служителя Тит. Поради това, освен общата идея за примерен живот, съветът е насочен и конкретно към поучението му.

Ето и извода относно клеветите:
Трудно може да бъде затворена устата на тези, които избират да говорят за теб неща, които са преувеличени или дори неверни. Но е важно чуващите тези неща, да могат сами да преценят, че казаното за живота ти не е вярно. Така, в крайна сметка, срамът се връща върху този, който говори неверни неща.

✚✚✚✚✚


Подобно на вярващите от църквите в Мала Азия, и днес на много места вярващите биват злословени заради вярата. В България това е основният вид страдание, на който сме подложени от страна на невярващите. 1 Петър 3:9:17 помага на християните не просто с конкретни съвети, но изяснява и причините защо е мъдро да последваме тези съвети.

На хулата, обидата, ругатнята, не отвръщай по същия начин, но с добро – като вместо това благославяш. Към това сме призвани от Христос, за да наследим небесното благословение, което ни е приготвил Отец.
Когато някой те заплашва, не бива да се боиш от него, а от Христос! Дори да пострадаш, Божият Дух почива върху теб, а на небесата те очаква голяма награда.
Когато си обвиняван, включително и в съдебен смисъл, бъди винаги готов да се защитиш. Направи го без лошо отношение и чувство за превъзходство пред обвинителите! Така няма да възпрепятстваш разпространението на Евангелието.
Когато те одумват и клеветят, най-добрият отговор от твоя страна е праведният ти живот и чистата съвест. Този род приказване няма да изчезне, но важното е казаното за теб да се оказва погрешно.Ако намирате статията за полезна, споделете я с приятели! 
Ако нещо конкретно ви е впечатлило, моля, коментирайте.ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Думи като стрели

ЦърквоРазбивачът: КЛЮКИ

ЦърквоРазбивачът "КЛЮКИ". Част 2: "Как да се избавим"


За да бъдете уведомени веднага щом излезе следващата статия:

[e-mail%255B2%255D.gif]

АБОНИРАЙТЕ СЕ

ЗА ПУБЛИКАЦИИТЕ

(Можете да се отписвате!)

  


БЕЛЕЖКИ:
[1] В статията е използван библейският превод Ревизирано издание 2015 на Българско библейско дружество, но за някои думи, при които се срещат различния при преводите, съм взел свое решение за превод след щателна проверка с речници и екзегетически коментари.
[2] За повече информация: Клауни, Е. (2002). Първо послание на апостол Петър: Пътят към кръста. София: Нов човек., стр. 11.
[3] Едмънд Клауни, Е. (2002). Първо послание на апостол Петър: Пътят към кръста, стр. 8.
[4] За повече информация: Keener, K. S. (1993). The IVP Bible Background Commentary: New Testament. Downers Grove, IL: Intervarsity Press, p.1292, Клауни. Цитирано съчинение, стр. 16-17, Marshal, H., Travis, S., & Paul, I. (2011). Exploring the New Testament: A Guide to letters and Revelation (2nd ed. ed., Vol. Vol. II). Downers Grove, IL: IVP Academic., p. 281.
[5] Jobes, K. H. (2005). Български тълковен речник: четвърто издание. София, Наука и изкуство, 2002, „Хула“ "
[6] Jobes, K. H. (2005). Baker Exegetical Commentary on the New Testament: 1 Peter, E-book, p. 639.3 / 998
[7] Отнасянето на 3:15а към думите от предния стих се потвърждава като напълно възможно от Jobes, K. H. (2005). Baker Exegetical Commentary on the New Testament, e-book, p. 662.3 / 998
[8] Пак там.
[9] Тази добавка напомня на 2 Тимотей 2:25 относно „Господния слуга“: „…С кротост да увещава противниците, та дано Бог да им даде покаяние, за да познаят истината.“ Трябва да се има предвид, обаче, че казаното от Павел не се отнася до защита от обвинения, а за „глупавите и невежествени разисквания“, които водят до препирни (стих 23).
[10] Речникът на Стронгс дава значенията „обиждам, отнасям се неправилно, безпокоя” - 1 Peter 3:16. (n.d.). Retrieved from Bible Hub, website: http://biblehub.com/text/1_peter/3-16.htm, а старогръцко-българският речник - отнасям се насилнически или надменно, огорчавам, обиждам, малтретирам, наранявам, повреждам; заплашвам - Старогръцко-български речник, „ἐπηρεάζω“. 
[11] Анализът на думите може да бъде видян на http://www.hristiyanstvo.com/p/1-peter-3-16.html

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Андрейчин, Л.; Георгиев Л. и др. Български тълковен речник: четвърто издание. София, Наука и изкуство, 2002
2. Войнов, М., Георгиев, В., & Георгиев, Б. (1996). Старогръцко-български речник. София: Отворено общество.
3. Клауни, Е. (2002). Първо послание на апостол Петър: Пътят към кръста. София: Нов човек.
4. (n.d.). Retrieved 10 09, 2016, from Bible Hub: Search, Read, Study the Bible in Many Languages: http://biblehub.com
5. Dubius, M. (2010). Baylor Handbook on the Greek New Testament: 1 Peter: A Handbook on the Greek Text. (M. M. Culy, Ed.) Waco, TX: Baylor University Press.
6. Jobes, K. H. (2005). Baker Exegetical Commentary on the New Testament: 1 Peter. (R. W. Yarbrough, & R. H. Stein, Eds.) Grand Rapids, MI: Baker Academic.
7. Keener, K. S. (1993). The IVP Bible Background Commentary: New Testament. Downers Grove, IL: Intervarsity Press.
8. Marshal, H., Travis, S., & Paul, I. (2011). Exploring the New Testament: A Guide to letters and Revelation (2nd ed. ed., Vol. Vol. II). Downers Grove, IL: IVP Academic.


БИБЛЕЙСКИ ПРЕВОДИ:
   Библия. Ревизирано издание. Българско библейско дружество, София, 2015

   Новият Завет. Съвременен превод. New World Bible Translation Center. 2001

Картинка:  Stockfresh